Life Imitates Art

Remember the TV Mini Series “Amerika”?